หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 

 
 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

จัดให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลมีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัว ได้อย่างมีความสุข

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน