หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง

พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐานและคลอบคลุม

พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างเป็นระบบ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ
 
 
 

สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้พึ่งพาตนเองได้

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
 
 

อนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
 
 
 

อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการ ประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น

ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 13,754,960 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10