หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายอำนาจ แก้วสอาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายโชคอนันต์ นิลสนธิ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางสาวสาธีนี สอนจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายบุญมี เชตุใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง