หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายอำนาจ แก้วสอาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
โทร : 063-224-1519
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายโชคอนันต์ นิลสนธิ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร : 086-211-1424


นางสาวสาธีนี สอนจิตร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-439-8538


นายบุญมี เชตุใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 063-864-9604