หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร      16 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ให้ไปทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากที่นานายปรีดา กฤษณาถึงที่นานางนุชรี ยอดบ่อพลับ หมู่ที่ 7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์   16 ม.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากที่นานายปรีดา กฤษณาถึงที่นานางนุชรี ยอดบ่อพลับ หมู่ที่ 7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์   16 ม.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   รายงานการปรังปรุงข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2563   16 ม.ค. 2563 21
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 208 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไต   16 ม.ค. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 207 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 - 2563   16 ม.ค. 2563 13
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 206 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย” เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563   16 ม.ค. 2563 9
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 205 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 1/2563   16 ม.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักปลัด   16 ม.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 204 เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ    16 ม.ค. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กญ 1596 นครสวรรค์ เลขครุภัณฑ์ 009-59-0002 จำนวน 4 รายการ    16 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยใหญ่   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2563   16 ม.ค. 2563 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 203 เรื่อง จัดทำโครงการประกอบการขอรับการสนับสนุนการจัดหาน้ำผิวดินในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำมาก   16 ม.ค. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครสวรรค์ตก   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ม.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   16 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โคกหม้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563   16 ม.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการพิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   16 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองปลิง   ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุกไร่นายสวย ปั้นบรรจง ไปบ้านนายชาญชัย นิลสนิธ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ม.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ที่ใช้ในการจัดงาน ตามโครงการพิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   16 ม.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ที่ใช้ในการจัดงาน ตามโครงการพิธีรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    16 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองปลิง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณสวนไผ่เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ และบ้านนายสำเริง ห่วงสุวรรค์ ซอยบ้านนายลบ - บ้านนางน้ำอ้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตาคลี   เผยแพร่ นวัตกรรม   16 ม.ค. 2563 97
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากที่นานายปรีดา กฤษณาถึงที่นานางนุชรี ยอดบ่อพลับ หมู่ที่ 7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์   16 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   แบคทีเรียหรือไวรัส เช็กให้ชัดก่อนกินยาปฏิชีวนะ   16 ม.ค. 2563 8
ข่าวกิจกรรม อบต.วังใหญ่   โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ   16 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมและบำรุุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 3147 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวหวาย   แบบ บก 01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้า่นหนองตาพัน (จากสามแยกบ้านนายชำนาน เชตุใจ - ถนน คสล.บ้านนายพวง ปานพรม)   16 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวหวาย   ราคากลาง ปร.4-5 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตาพัน (จากสามแยกบ้านนายชำนาน เชตุใจ-ถนน คสล.บ้านนายพวง ปานพรม)   16 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตะเคียนเลื่อน   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาลงโปรมแกรมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0064 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน   16 ม.ค. 2563 1
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1895
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 134,048 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10