หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกค่าใช้จ่ายในการนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรม ฯ   15 ม.ค. 2563 19
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ชุดที่ 8   15 ม.ค. 2563 33
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies one data   15 ม.ค. 2563 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านท่าไม้ (แยกจากถนนลาดยาง สายหนองขอน ถึงนานางจำเรียง)   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมูลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563   15 ม.ค. 2563 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านท่าไม้ (สายหน้าบ้านผู้ใหญ่กุหลาบ ถึงบริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 8)   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15 ม.ค. 2563 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านวังใหญ่ (สายทางออกบ้านนางส้มผิว ถึงคลองชลประทาน)   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563   15 ม.ค. 2563 14
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้ก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ฯ   15 ม.ค. 2563 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.หมู่ที่ 11 บ้านปึกวงฆ้อง (สาย ร.พ.ช. จากสามแยกถนนท่าเตียน ถึงริมแม่น้ำยม)   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านท่ากร่าง (จากบ้านนายสมศักดิ์ บุญเลิศ ถึงบ้านนายสมาน เจิมท่า)   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 201 เรื่อง ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกร   15 ม.ค. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ    15 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 20   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นมวลชน ครั้งที่ 20   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร (พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผูกผ้า ๒ ชั้น ยาว ๒๓ เมตร หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าไม้   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง คสล.ใ.14 บ้านท่าเตียน   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   5 ข้อดูแลสุขภาพกาย ใจ สู้ฝุ่นพิษ PM 2.5   15 ม.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากที่นานายปรีดา กฤษณาถึงที่นานางนุชรี ยอดบ่อพลับ หมู่ที่ 7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์(15 ม.ค.63)   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรือง ประกาศผลการพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากที่นานายปรีดา กฤษณาถึงที่นานางนุชรี ยอดบ่อพลับ หมู่ที่ 7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (15 ม.ค.63)   15 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตาสัง   ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ   15 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเจาะกระดาษ(กองคลัง)   15 ม.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าตะโก   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างสระวัดท่าตะโก   15 ม.ค. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าตะโก   ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ข้างสระวัดท่าตะโก   15 ม.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายจากที่นานายปรีดา กฤษณาถึงที่นานางนุชรี ยอดบ่อพลับ หมู่ที่ 7 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (15 ม.ค.63)   15 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ย่านมัทรี   การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี   15 ม.ค. 2563 13
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองนมวัว   โครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563   15 ม.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยางขาว      15 ม.ค. 2563 1
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1895
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 133,981 เริ่มนับ 3 ธ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10