หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  หมวดข่าว : ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกเดื่อ      29 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกเดื่อ   รายงานสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอ ไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564   29 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองเบน   เรื่อง เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของเทศบาลตำบลหนองเบน   29 ก.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พนมเศษ   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน   29 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พนมเศษ   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน   29 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยร่วม   ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ   29 ก.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยร่วม   ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ   29 ก.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 5 (ชุมชนน้ำใจไทยพัฒนา) จำนวน 1 สาย   29 ก.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองปลิง   ประชุมศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19   29 ก.ค. 2564 2
ข่าวกิจกรรม อบต.โคกเดื่อ   ออกฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยโควิด ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   29 ก.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยร่วม   ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำสาธารณะ   29 ก.ค. 2564 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ก.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ    29 ก.ค. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ    29 ก.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เก้าเลี้ยว   ร่วมปลูกต้นเฟื่องฟ้า เพื่อปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สายมหาโพธิ์ เก้าเลี้ยว   29 ก.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 96 พรรษา   29 ก.ค. 2564 2
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.ลาดยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง การรับโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานท้องถิ่นอื่น   29 ก.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ก.ค. 2564 20
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เมืองบนโคกไม้เดน   29 ก.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   การประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักคอย ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว   29 ก.ค. 2564 3
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/2837 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น   29 ก.ค. 2564 3
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2836 เรื่อง การตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา   29 ก.ค. 2564 3
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2835 เรื่อง การตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา   29 ก.ค. 2564 1
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2834 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2563   29 ก.ค. 2564 2
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2833 เรื่อง การบันทึกแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ Thai Water Plan   29 ก.ค. 2564 2
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.17/ว 2832 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และปี 2566 - 2570 ของจังหวัดนครสวรรค์   29 ก.ค. 2564 4
หนังสือราชการ สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.17/ว 2831 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564   29 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศ กำหนดเขตพื้นที่หรือสถานที่อันเป็นที่สาธารณะ วันเวลา การใช้อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559   29 ก.ค. 2564 10
ข่าวกิจกรรม อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว   ประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนย์พักคอย ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว   29 ก.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยร่วม   ผู้ป่วยโควิด-19 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง   29 ก.ค. 2564 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,098
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
โทรศัพท์ : 056-891-027 โทรสาร : 056-891-027
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง
จำนวนผู้เข้าชม 8,933,706 เริ่มนับ 3 ม.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10